WorldTech, s.r.o. — our future is your tomorrow

Služby » WT.cleaner » Všeobecné podmínky

I. Předmět všeobecných podmínek
 1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví postup při uzavírání objednávky na službu WT.cleaner a její zpracování, podmínky, za nichž WorldTech, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel”) poskytuje tuto službu (dále jen „Služba”) zájemcům či zákazníkům.
II. Sjednání Zakázky služby
 1. Zájemce o uzavření Zakázky, resp. objednání služby (dále jen „Zákazník”) poskytne údaje nutné k řádnému vyplnění Přijímacího formuláře (dále jen „Formulář”) pracovníkovi společnosti WorldTech, s.r.o. (dále jen „Technik”).
 2. Formulář bude vytištěn ve dvou shodných kopiích, následně proběhne ověření správnosti obsahu a poté budou obě kopie podepsány Zákazníkem a Technikem.
 3. Jednu kopií obdrží Zákazník, druhá zůstává Technikovi.
 4. ID zakázky / počítače je jedinečné identifikační číslo zakázky a přijatého počítače. Toto číslo musí být za přítomnosti Zákazníka vyznačeno Technikem na vnější straně počítače — nejčastěji pomocí samolepicí etikety, na které je toto číslo vytištěno.
 5. Po vystavení Formuláře, jeho podepsání, vyznačení ID zakázky / počítače a předání počítače Technikovi je sjednání Zakázky u konce.
III. Zpracování Zakázky
 1. Technik provede odborný zásah v počítači dle požadavků Zákazníka uvedených na Formuláři v části „popis zakázky — podrobný popis závad počítače a požadavky zákazníka”.
 2. Pokud Technik zjistí i další závady, které nebyly Zákazníkem při uzavírání Zakázky uvedeny na Formuláři, neodstraňují se, nýbrž jsou pouze zapsány do závěrečného reportu zakázky (dále jen „Protokol”). Jsou-li zjištěné závady velmi závažného charakteru znemožňující chod počítače, Technik informuje Zákazníka prostřednictvím kontaktu uvedeného na Formuláři a ten rozhodne, zda je požaduje odstranit či nikoli.
 3. Žádné jiné práce, které nejsou písemně specifikovány na Formuláři, Technik na počítači neprovádí.
IV. Ukončení Zakázky
 1. Po zpracování Zakázky je Zákazník informován Technikem, který s ním domluví termín a způsob předání počítače.
 2. Počítač je vydán na základě Zákazníkem předloženého originálu oboustranně podepsaného Formuláře se shodným ID zakázky / počítače.
 3. Počítač může být, za předpokladu splnění předchozího bodu, vydán i jiné osobě, než té, která je uvedena na Formuláři. Toto musí být dodatečně zapsáno v Protokolu, který bude doplněn o jméno a příjmení, číslo OP a kontakt přebírající osoby.
 4. Při vydání počítače je Zákazníkovi předvedena jeho funkčnost v souvislosti s provedeným zásahem.
 5. Zakázka se považuje za ukončenou po předání počítače, podepsání Protokolu, podepsání a zaplacení vystaveného daňového dokladu (dále jen „Faktura”).
V. Práva a závazky Zákazníka
 1. Zákazník je oprávněn:
  1. požádat o vydaní počítače v dřívějším termínu, než který je uveden na Formuláři. V takovém případě Zákazník bere na vědomí, že na počítači nejsou provedeny žádné Zákazníkem požadované práce a nebo ne v celém rozsahu. Dále je možné, že počítač není funkční z důvodu nedokončeného právě probíhajícího zásahu. Předčasné vydání počítače je možné pouze po splnění bodu bod IV.b či bod IV.c, bod IV.d a uhrazení celkové finanční částky uvedené na Faktuře,
 2. Zákazník se zavazuje:
  1. Poskytnout pravdivé údaje nutné k řádnému vyplnění Formuláře,
  2. předat počítač v zakrytovaném stavu s pevně uchycenými hardwarovými komponentami, dále pak ve stavu, který neohrozí Technika na životě — např. viditelně poškozený el. zdroj počítače apod.,
  3. předat počítač, který obsahuje pouze legální software včetně operačního systému a neobsahuje data, která jsou v rozporu s platnou právní legislativou České republiky,
  4. předat spolu s počítačem legální kopií operačního systému či dalších programů včetně platných licenčních kódů, v případě, že požaduje provedení instalace tohoto softwaru,
  5. provést zálohu všech dat uložených v počítači na externí médium před předáním počítače Poskytovateli,
  6. upozornit Poskytovatele na skutečnost, že data uložená v předávaném počítači nebyla zálohována na externí médium a domluvit s ním další postup zálohy těchto dat, který bude písemně zanesen na Formuláři,
  7. vzít na vědomí, že může dojít k nevratné ztrátě všech nebo některých dat uložených v počítači z jakéhokoli důvodu,
  8. seznámit se před uzavřením Zakázky s ceníkem Poskytovatele,
  9. při vydání počítače uhradit celkovou finanční částku uvedenou na Faktuře neprodleně a v hotovosti, není-li na Faktuře uvedeno jinak,
  10. vyzvednout počítač nejdéle do 14ti dnů od data předpokládaného vyřízení zakázky uvedeného na Formuláři,
VI. Práva a závazky Poskytovatele
 1. Poskytovatel je oprávněn:
  1. odmítnout sjednání zakázky bez udání důvodu,
  2. odmítnout zpracování zakázky bez udání důvodu,
  3. nevydat počítač Zákazníkovi, pokud není splněn bod IV.b
  4. neručit za neodborné zásahy do hardwarové nebo softwarové konfigurace počítače provedené jinými osobami než osobami pověřenými Poskytovatelem, na nápravu takovýchto zásahů nahlíží jako na práci požadovanou Zákazníkem
 2. Poskytovatel se zavazuje:
  1. zachovat v tajnosti veškeré informace sdělené v souvislosti se Zakázkou,
  2. neprohlížet, nekopírovat, nepřesouvat a jakýmkoli jiným způsobem nemonitorovat uložená data v předaném počítači, není-li o to písemně požádán Zákazníkem na Formuláři, vyjma dat nezbytně nutných k zajištění služby — zejména systémová data apod.
  3. s maximální možnou péči zamezit ztrátě dat uložených v počítači, avšak za případné ztráty všech či některých dat uložených v počítači z jakéhokoli důvodu nenese zodpovědnost,
VII. Odpovědnost za škodu
 1. Zákazník je vždy dotázán, zda provedl zálohu na externí datové médium těch dat uložených v počítači, které jsou pro něho nepostradatelné.
 2. Poskytovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za škodu způsobenou ztrátou všech či některých dat uložených v počítači Zákazníka při provádění požadovaných zásahů.
 3. Pokud dojde ke ztrátě všech či některých dat uložených v počítači, Zákazník má právo požádat Poskytovatele o jejich obnovu z dodaného záložního datového média. Je-li ztráta zapříčiněna vinou Poskytovatele, obnova dat je zdarma, v opačném případě je zpoplatněna dle platného ceníku Poskytovatele.
Reklamace Služby
 1. Zákazník je povinen při vydání počítače překontrolovat za dohledu Technika správný chod a funkčnost počítače v souvislosti s provedeným zásahem a zjistí-li případnou závadu, požádá o její odstranění.
 2. Na pozdější reklamace Služby není brán zřetel, pokud Zákazník neprokáže přímou souvislost s provedeným zásahem.